STOWARZYSZENIE OSÓB

PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA

BIODERKO

jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Możesz podarować nam

swojego podatku - nr KRS 0000302009



informacje
kim jesteśmy - kilka słów o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO powstało w sierpniu 2007 roku początkowo jako stowarzyszenie zwykłe, nie mające osobowości prawnej, a w niedługim czasie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia jest Honorata Pilarczyk, osoba niepełnosprawna od wczesnego dzieciństwa ( po chorobie Heine Medina, obecnie po operacji endoprotezy biodra). To właśnie brak wiedzy, jak żyć ze sztucznym stawem biodrowym skłonił p. H. Pilarczyk do tego, że 7 miesięcy po swojej operacji, powołała do życia grupę wsparcia dla osób, które podobnie jak ona, wypisani w kilka dni po zabiegu ze szpitala, ze skromną instrukcją odnośnie podstawowych zachowań pooperacyjnych, nie potrafili odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Pierwszy okres po zabiegu jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa wszczepionej endoprotezy, także dalsze funkcjonowanie ze sztucznym biodrem nie jest w pełni normalne i wymaga stałej ostrożności i systematycznej rehabilitacji. Stowarzyszenie BIODERKO jako główny cel swojej działalności postawiło sobie wsparcie dla osób po zabiegu, a także dla osób które oczekują na operację, ponieważ lekarze nie informują pacjentów ani o tym, jak należy przygotować się na zmianę sposobu życia po zabiegu (przystosowanie mieszkania, zmiana pewnych zachowań..) ani jak radzić sobie z problemami pooperacyjnymi.

Głównym mottem BIODERKA stały się słowa prof. Wiktora Degi „ Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia i pozostawienie go samemu sobie”, dlatego od samego początku działalności duży nacisk położono na stałą współpracę z oddziałem ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży, który chętnie odpowiedział Stowarzyszeniu na jego propozycję współpracy. Spotkania z lekarzami i rehabilitantem stały się więc jakby wpisane w działalność stowarzyszenia, wszyscy bardzo chętnie korzystają ze spotkań i prelekcji, poza tym takie spotkania stały się też pewnym doświadczeniem dla lekarzy, którzy uczą się od pacjentów, jakie są ich oczekiwania. Ze swej strony Stowarzyszenie BIODERKO stara się o to, aby na oddziale ortopedycznym nie zabrakło informacji dla pacjentów po zabiegach, propaguje różne publikacje na temat życia z endoprotezą, członkowie odwiedzają się wzajemnie i dzielą swoimi doświadczeniami.

Od samego początku swojej działalności Stowarzyszenie BIODERKO pokazało, że jest jednym z bardziej aktywnych w powiecie chodzieskim. Nie posiada żadnej jednostki nadrzędnej, nie znajduje się w żadnej strukturze organizacji (typu Amazonki czy Związek Niewidomych), z wielkim trudem przeciera drogi do uzyskania środków finansowych i zdobycia zaufanie samorządowców, a jednak działanie tej organizacji w tak krótkim okresie czasu wpisała się już w chodzieską społeczność.

BIODERKO bierze udział w Chodzieskich Targach Gospodarczych, promując ideę pomagania osobom po operacjach ortopedycznych, a w grudniu 2008 , z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych, z inicjatywy Stowarzyszenia zorganizowano po raz pierwszy w historii Chodzieży wspólną konferencję wszystkich organizacji osób z niesprawnością, na której pokazano jakie bariery, nie tylko techniczne, utrudniają życie tym osobom, i jak można by było je rozwiązać.

W styczniu 2009 roku, przy współudziale kilku sponsorów, Stowarzyszenie uruchomiło salę rehabilitacyjną dla swoich członków, ponieważ codzienna rehabilitacja wpisana jest w życie po zabiegu wszczepienia endoprotezy. Środki na prowadzenie sali na rok 2009 udało się zdobyć dzięki wygranej w konkursie ofert z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – projekt Stowarzyszenia pod nazwą Endoproteza – Moje Życie jako nowatorski zdobył uznanie komisji, mimo iż Stowarzyszenie nie miało żadnych doświadczeń w realizacji projektów. Projekt obejmował zagadnienie rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, na sali Stowarzyszenia dwa razy w tygodniu odbywają się ćwiczenia, dwa razy w miesiącu spotkania z lekarzem ortopedą i raz w miesiącu warsztaty z psychologiem. Dzięki temu grupa ponad 45 osób przed i po zabiegu może bezpłatnie korzystać z rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i medycznego. Stowarzyszenie wspiera również osoby, które ze względu na powikłania pooperacyjne nie mogą uczestniczyć w zajęciach, odwiedzając ich w domu, przekazując wszelkie potrzebne informacje, stara się o to, aby osoby te nie czuły się opuszczone. 22 sierpnia 2009, w drugą rocznicę działalności, Stowarzyszenie BIODERKO zorganizowało na chodzieskim Rynku festyn ortopedyczny – przy okazji badania na osteoporozę zainicjowanego przez BIODERKO, zorganizowano dla osób po operacjach ortopedycznych i niepełnosprawnych z terenu powiatu chodzieskiego cały szereg punktów informacyjnych, prezentacje wysokiej jakości sprzętu ortopedycznego, pokaz udzielania pierwszej pomocy, inne. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zgłosiło swój udział kilka instytucji, między innymi oddział ortopedyczny szpitala w Chodzieży, PCPR, MOPS Chodzież, firma Otto Bock z Poznania, MOPS Czarnków (Wypożyczalnia sprzętu), sklepy ortopedyczne.

12 września 2009 odbyła się w Chodzieży Paraspartakiada Osób Niepełnosprawnych, w organizację której włączyło się również BIODERKO. To kolejny przykład na rehabilitację społeczną osób po operacjach ortopedycznych, które mimo wielu ograniczeniom ruchowym, potrafiły współzawodniczyć z osobami bardziej sprawnymi i świetnie się przy tym bawić. Działalność Stowarzyszenia to również wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościowe, inne ciekawe inicjatywy ( np. współpraca z rzecznikiem ds. pacjenta z chodzieskiego szpitala).

Kolejne lata przynoszą kolejne sukcesy organizacji – rok 2010 zaowocował dwoma projektami ze środków EFS – działania 7.2.1 i 9,5, które realizowane są poza działalnością statutową Bioderka. Braliśmy również udział w Targach Aktywni 50+ w Poznaniu, oraz zorganizowaliśmy kolejny Dzień Ortopedyczny. Organizacja podpisała również umowę partnerską na Rzecz Inicjatyw Lokalnych, między innymi z Gminą Miejską Chodzież i Starostwem Powiatowym w Chodzieży.

Rok 2011 oprócz realizacji projektów unijnych i zadań zleconych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze śr. PFRON, to ogromny sukces Bioderka w konkursie Lodołamacze – srebrny medal w kategorii Pracodawca nieprzedsiębiorca. W kwietniu tego roku organizacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego, zorganizowała też poraz kolejny festyn prozdrowotny Zdrowa Sobota z badaniem na osteoporozę i honorowym poborem krwi.

Prezes Stowarzyszenia Honorata Pilarczyk za swoją dynamiczną, działalność dwukrotnie nominowana była do tytułu „Człowiek Roku wśród Niepełnosprawnych, w plebiscycie organizowanym przez TVP Poznań z programu WYZWANIE, a w marcu 2009 roku, otrzymała statuetkę i tytuł Człowieka Roku za powołanie do życia tak ważnej dla wielu osób z niesprawnością organizacji. W 2011 roku znalazła się w gronie 5 nominowanych do tytułu Wspaniali 2010, w konkursie organizowanym przez starostę chodzieskiego. Czterokrotnie w Stowarzyszeniu gościła też TVP Poznań, z programu dla i o niepełnosprawnych WYZWANIE, aby pokazać jak bardzo choroba zwyrodnieniowa stawów eliminuje z życia wielu ludzi, i jak można zorganizować się w grupę, aby powrócić do społeczności. niepełnosprawnych z całego regionu. Z inicjatywy Bioderka, powiat chodzieski przystąpił do konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

Jeden z chodzieskich tygodników umieścił postać Honoraty Pilarczyk w prowadzonej przez siebie Galerii ludzi z pasją, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, dostrzegając potrzebne osobom niepełnosprawnym działania ze strony Stowarzyszenia BIODERKO, zgłosił tą organizację do nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Prężnie działająca organizacja zdobywa środki nie tylko w swoim środowisku, lecz bierze udział w licznych konkursach ofert, i tak np. organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego czy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, skąd otrzymało wsparcie kwotą 440.000 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych ruchowo.

Stowarzyszenie BIODERKO w ciągu swej działalności zgromadziło wiele dyplomów i podziękowań od różnych instytucji, co świadczy o tym, że taka organizacja jest jak najbardziej potrzebna, a świadczona przez nią pomoc społecznie uzasadniona. Na co dzień współpracujemy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Chodzieski, który wspiera ofiary wypadków drogowych. Dzięki tej współpracy, udało się nam pomóc kilku osobom, które po wypadkach przeszły skomplikowane operacje ortopedyczne.

Swoim doświadczeniem jakości życia z endoprotezą dzielimy się również ze studentami, piszącymi prace licencjackie i magisterskie z fizjoterapii, wypełniając dla nich różnego rodzaju ankiety. Stowarzyszenie BIODERKO jest prawdopodobnie jedyne tego typu w Polsce, działające na rzecz osób po operacjach stawu biodrowego – mamy świadomość że taka organizacja daje nam większe możliwości dostępu do rehabilitacji, a także siłę, w zwalczaniu barier nie tylko technicznych.

Wesprzyj nas. Przekaż nam 1% swojego podatku - nr KRS 0000302009


Sprawozdania
dokumenty do pobrania

Statut
statut naszego stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001 NR. 79 poz. 855 z póz. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat chodzieski, jednak dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terenem powiatu.

§ 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Chodzież.

§ 4. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania.

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

a) wsparcie dla osób po operacji endoprotezoplastyki biodra oraz osób oczekujących na w/w operację
b) stworzenie dostępu do wiedzy na temat:

- właściwego przygotowania do operacji stawu biodrowego
- przebiegu rekonwalescencji po operacji
- ochrona operowanego stawu w odległym czasie

c) prowadzenie aktywnej rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia
d) wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki codziennej samoobsługi w okresie pooperacyjnym
e) uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych i sprzętu rehabilitacyjnego
f) pomoc koleżeńska (odwiedziny w domu, organizowanie pomocy przy robieniu zakupów, sprzątanie…itd.)
g) organizowanie spotkań okolicznościowych oraz integracja z innymi grupami wsparcia działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież
h) organizacja poradnictwa prawnego, medycznego i psychologicznego dla członków Stowarzyszenia
i) Promocja zdrowia skierowana do mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego

§ 7.1.Sposoby działania

a) organizowanie cyklu prelekcji na tematy związane z przygotowaniem do operacji, zachowań po operacji, form rehabilitacji, porad prawnych ( innych zależności od potrzeb zainteresowanych )
b) wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia z zakresu samoobsługi w okresie pooperacyjnym i rehabilitacji w domu
c) pomoc w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania pomocy z PEFRON-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji ( np.: ZUS, Urząd Pracy i inne )
d) Podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw osób niepełnosprawnych, w oparciu o Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu z dn. 01.08.1997r.) oraz występowanie z wnioskami i postulatami kierowanymi do instytucji odpowiedzialnych za problemy osób niepełnosprawnych
e) pomoc koleżeńska osobom potrzebującym wsparcia, odwiedziny w szpitalu, w domu, organizowanie zakupów, sprzątania
f) organizowanie comiesięcznych zebrań członków Stowarzyszenia, spotkań okolicznościowych, wyjazdów, a także dążenie do integracji z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież
g) promocja zdrowia na terenie miasta i powiatu chodzieskiego poprzez wystawy sprzętu rehabilitacyjnego i organizowanie akcji badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy (Dzień Ortopedyczny), otwarte spotkania z lekarzami oraz inne formy promocji w zależności od potrzeb zainteresowanych osób.
h) aktywna rehabilitacja ruchowa, prowadzona przez zatrudnionego przez organizację rehabilitanta, odbywająca się na sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia
i) prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego poprzez: udostępnianie za niewielką opłatą, sprzętu do ćwiczeń, będącego własnością organizacji osobom, które chciałyby wykorzystać go do dodatkowych ćwiczeń nie objętych działalnością statutową.

§ 7a.Działalność określona w § 6 i § 7, jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Walne Zgromadzenie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust.1, jest w szczególności:

- wsparcie dla osób po operacjach ortopedycznych medyczne i prawne – PKD 94.99.Z
- organizowanie prelekcji na tematy związane z przygotowaniem do operacji, zachowań pooperacyjnych, poznaniem form rehabilitacji – PKD 94.99.Z
- pomoc koleżeńska polegająca na robieniu zakupów, załatwianiu spraw codziennych, sprzątaniu, wypełnianiu dokumentów – PKD 88.99.Z
- prowadzenie aktywnej rehabilitacji ruchowej na sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia, prowadzonej przez zatrudnionego rehabilitanta – PKD 86.90.E
– podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw osób niepełnosprawnych i praw pacjenta w oparciu o Kartę praw Osób Niepełnosprawnych i Kartę praw Pacjenta – PKD 94.99.Z
- promocja zdrowia na terenie miasta i powiatu poprzez wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja akcji badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy, otwarte spotkania z lekarzami, oraz inne formy promocji w zależności od potrzeb zainteresowanych osób – PKD 86.90.E
- spotkania okolicznościowe, wyjazdy, integracja z innymi organizacjami działającymi na terenie miasta i powiatu chodzieskiego – PKD 94.99.Z

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust.1 jest:
- masaże, odchudzanie, fitness prowadzone dla zainteresowanych osób na sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia – PKD94.99.Z

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.Członkiem Stowarzyszenia może zostać:

a) osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych akceptująca cele Stowarzyszenia, będąca po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego lub posiadająca wyznaczony termin operacji
b) osoba prawna deklarująca swą pomoc we wspieraniu Stowarzyszenia

§ 9. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, co oznacza, że członek Stowarzyszenia może z niego zrezygnować w każdym momencie jego działalności przedstawiając swoją rezygnację na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych

§ 11. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba określona w Rozdz. III § 8a na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzanej przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

§ 13. Tytuł członka wspierającego może być przyznany przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej zgody osobie fizycznej lub prawnej zainteresowanej działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub doradczą.

§ 14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 16. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia
b) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia
c) korzystanie z dorobku i majątku Stowarzyszenia
d) odwołania od decyzji Zarządu
e) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

§ 17. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych
b) przestrzegania s Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularne opłacanie składek

§ 18. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają także same prawa jak członek zwyczajny

§ 19. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich

§ 20. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§ 21 Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
- z powodu merytorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

§ 22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 24. Kadencja władz:

a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje, chyba że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, kadencja ta zostanie przedłużona o następny okres wyborczy

§ 25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

§ 26. Walne Zgromadzeniu członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 29. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§ 30 Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 31 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) uchwalanie zmian Statutu
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie budżetu
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 32 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

§ 33 Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, wybiera Zarząd spośród swoich członków. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes

§ 35. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) sporządzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) przyjmowanie i określanie członków

§ 36 Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powoływaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innej podległości. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
d) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków, wniosków o udzieleniu (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

§ 39. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji uzupełnienie ich składu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów. W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich
b) darowizn, spadków, zapisów
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) odpłatnej działalności Stowarzyszenia

§ 41 Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto. Składki członkowskie powinny być wpłacane co miesiąc.

§ 42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

§ 43.1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji, w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie art.3 ust. 3 pkt.1 i 4 zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami „bliskimi”
b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe W przypadku Stowarzyszenia, działalność, o której mowa w ust.1 pkt 1 ustawy, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia

§ 44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie Inne postanowienia w tej sprawie wymagają decyzji Zarządu, potwierdzone protokołem zebrania oraz podjęciem uchwały.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością głosów- (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

§ 47 W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.NR.20, poz.104 z późn. zmianami).


kontakt
odezwij się do nas

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO
Wesprzyj nas. Przekaż nam 1% swojego podatku - nr KRS 0000302009

telefon:
+48 501 950 470
e-mail:
bioderko@op.pl
siedziba:
ul. Jagiellońska 3,
64-800 Chodzież
adres do korespondencji:
ul. Składowa 4c lok. 32,
64 800 Chodzież
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko posiada status organizacji pożytku publicznego, w skrócie OPP.
W związku z tym możesz wesprzeć naszą działalność przekazując nam 1% ze swojego podatku w rocznym zeznaniu PIT.
Dzięki Waszej hojności możemy pomagać ludziom dotkniętym chorobami związanymi ze zwyrodnieniem stawów biodrowych.
Każdy przekazany nam 1% podatku jest przezaczany na prowadzenie rehabilitacji, a także porady medyczne i prawne.
Projekt i wykonanie strony internetowej krm © Stowarzyszenie Bioderko 2015